poniedziałek, 13 listopada 2017Regulamin Festiwalu Filmów „Poniżej Poziomu” 2018

§ 1. Postanowienia ogólne
1.       Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest?, przy ulicy Kowalskiej 1-2c, 82-300 Elbląg, KRS: 0000441539, NIP: 5783111510, zwane dalej „Organizatorem”, ogłasza konkurs filmowy w ramach Festiwalu Filmów „Poniżej Poziomu” zwany dalej „Konkursem”.
2.       Celem Konkurs jest przegląd i uhonorowanie najlepszych amatorskich twórców materiałów wideo, którzy w kreatyny sposób będą w stanie połączyć swoje umiejętności filmowe z promocją miasta Elbląga.
3.       Konkurs nie jest ograniczony terytorialnie.
4.       Konkurs nie jest przeznaczony dla osób, które są pracownikami firm tworzących wideo, studiów filmowych, agencji reklamowych i PR, domów produkcyjnych i mediowych, studiów postprodukcyjnych itp. oraz które w łatwy sposób, można w internecie zidentyfikować jako osoby czerpiące zyski z produkcji filmowych na umowę o dzieło lub podobne.
5.       W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: dzieci, rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, dziadków, małżonków, rodziców małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem Organizatora.
6.       Każdy z uczestników, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i jest zobowiązany stosować się do nich.

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie
7.       Do Konkursu zgłaszane mogą być materiały wideo powstałe między 1 stycznia 2017 roku a  15 stycznia 2018 roku.
8.       O nagrody Konkursu, ubiegać mogą się materiały wideo cechujące się wysoką jakością techniczną i kreatywnością oraz niosące jednocześnie przekaz merytoryczny, których tematem przewodnim będzie „Elbląg – Lubię to!”
9.       Zgłaszany materiał wideo może być już publikowany w internecie.
10.   Do Konkursu nie można zgłaszać materiału wideo, zgłoszonego wcześniej do innego konkursu.
11.   Zgłaszany materiał wideo może być pojedynczym materiałem lub odcinkiem dłuższej serii.
12.   W Konkursie nie będą oceniane spoty reklamowe, klipy zespołów muzycznych promujące płyty lub ich fragmenty, filmy pełnometrażowe oraz ich trailery, a także seriale i filmy tworzone do standardowej emisji telewizyjnej.
13.   Materiały wideo mogą zawierać elementy filmu fabularnego, filmu dokumentalnego, mogą mieścić się w kategorii vloga, lifestyle, filmu popularnonaukowego, hobby, kultura i rozrywka, publicystyka, przewodnika.
14.   Materiały wideo nie mogą być krótsze niż 1 min i dłuższe niż 3 min.
15.   Zgłaszane materiały wideo będą oceniane w takiej wersji, w jakiej zostaną dostarczone Organizatorowi.
16.   Organizator ma prawo wykluczyć z Konkursu zgłoszenia zawierające treści pornograficzne, rasistowskie, seksistowskie oraz inne, które naruszają niniejszy Regulamin lub przepisy prawa powszechnego albo ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe.

§ 3. Zgłoszenia materiału wideo do konkursu
17.   Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia ogłoszenia do 15 stycznia 2018 r. do godziny 23:59.
18.   W Konkursie mogą brać udział osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13-ty rok życia. Jednak mogą zgłaszać materiały wideo tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
19.   Niepełnoletni uczestnik Konkursu, o którym mowa w pkt. 18, powinien dostarczyć Organizatorowi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o zakwalifikowaniu filmu do Konkursu. Podpisana zgoda rodziców lub opiekunów w formie elektronicznego skanu powinna zostać dostarczona drogą e-mailową na adres podany w informacji o przyznaniu miejsca w Konkursie lub osobiście w siedzibie Organizatora. W sytuacji niedostarczenia ww. zgody materiały tej osoby zostaną usunięte z listy Konkursowej. Wzór zgody – załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.
20.   Zgłoszenie do Konkursu Organizator przyjmuje poprzez przesłanie emaila na adres Organizatora skcojest@gmail.com zawierającego podpisane i zeskanowane zgłoszenie konkursowe (załącznik nr 1) podając w tytule „Konkurs filmowy” do dnia 15.01.2018 do godziny 23:59 lub osobiste dostarczenie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia do siedziby Organizatora do Klubu Muzycznego Mjazzga, przy ulicy Kowalskiej 1-2c w Elblągu do dnia 15.01.2018 do godziny 23:59. Wzór zgłoszenia wraz z wymaganymi danymi znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Tylko prawidłowo wypełnione zgłoszenia będą brane pod uwagę w procesie weryfikacji zgłoszeń.
21.   Przekazanie wideo do Konkursu może odbyć się w drodze :
a.    Zamieszczenia w formularzu zgłoszeniowym linka do opublikowanego materiału wideo w internecie,
b.    Zamieszczenia w formularzu zgłoszeniowym aktywnego linka do materiału wideo umieszczonego w serwisie WeTransfer (https://wetransfer.com/),
c.     Zaznaczenia, w formularzu zgłoszeniowym, że materiał zostanie dostarczony bezpośrednio do siedziby Organizatora na nośniku cyfrowym do dnia 15.01.2018 do godziny 23:59.
22.   Przesyłając zgłoszenie do Konkursu, zgłaszający zobowiązany jest podać niefikcyjne dane określone w formularzu zgłoszeniowym, zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować go poprzez odpowiednie zaznaczenie tego faktu w formularzu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu.
23.   Zgłoszenia niespełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji w kwestii dopuszczenia bądź niedopuszczenia do Konkursu zgłaszanego materiału wideo.
24.   Materiały wideo mogą być zgłaszane przez ich autora lub autorów.
25.   Osoba zgłaszająca materiał wideo, przesyłając zgłoszenie do Konkursu, oświadcza, że przysługuje mu uprawnienie do rozpowszechniania zgłaszanych materiałów wideo oraz do wyrażenia Organizatorowi zgody, o której mowa w pkt. 39 Regulaminu, oraz że wszelkie wymagane prawem zgody na korzystanie ze zgłoszonych materiałów zostały udzielone przez właściwe osoby (w szczególności zgody na rozpowszechnianie wizerunku osób).
26.   W przypadku gdyby oświadczenie, o którym mowa w pkt. 25, okazało się niezgodne z prawdą – w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich – autor (autorzy) zgłaszający materiał wideo do konkursu, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązany jest naprawić wszystkie związane z tym faktem, a poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto uczestnik konkursu zostaje zdyskwalifikowany a, w przypadku otrzymania nagrody, zobowiązany jest do jej niezwłocznego zwrotu Organizatorowi.
27.   Wszelkie pytania związane z interpretacją Regulaminu lub problemami związanymi ze zgłoszeniem można wysyłać e-mailowo na adres: skcojest@gmail.com , zgłaszać telefonicznie pod numerem 502 302 110 lub zgłaszać na miejscu w siedzibie organizatora w Klubie Muzycznym Mjazzga w Elblągu przy ul. Kowalskiej 1-2c w godzinach otwarcia.
  
§ 4. Jury
28.   Nominowanych i zwycięzców konkursu w ramach Festiwalu Filmów „Poniżej Poziomu” wskaże Jury złożone z wybitnych fachowców z dziedziny wideo, filmu, dźwięku, realizacji i nowych mediów.
29.   Zasady i Regulamin prac Jury ustala Organizator. Przewodniczącym Jury jest przedstawiciel Organizatora lub osoba przez niego powołana.
30.   Z wszystkich zgłoszonych materiałów wideo, Jury wskaże do 20 nominacji do nagród, których prezentacja poprzedzi ogłoszenie wyników Konkursu. W wypadku uzasadnionym liczbą zgłoszeń lub ich poziomem Jury może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę nominacji do nagród.
31.   Jury ma prawo:
a.       wykluczyć z Konkursu zgłoszony materiał wideo budzący wątpliwości etyczne lub prawne,
b.      wykluczyć z Konkursu zgłoszony materiał wideo, który nie jest dostępny pod podanym w formularzu zgłoszeniowym linkiem.

§ 5. Nagrody
32.   Zwycięzcy otrzymują nagrody Festiwalu Filmów „Poniżej Poziomu” :
a.       Złoty Szpadel i nagrodę pieniężną w wysokości 750 zł
b.      Srebrny Szpadel i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł
c.       Brązowy Szpadel i nagrodę pieniężną w wysokości 250 zł
33.   Sponsorzy Konkursu nie mają wpływu na procedurę przyznawania nagród ani na to, kto je otrzyma.
34.   Nagroda Publiczności zostanie przyznana temu materiałowi wideo, który uzyska największą liczbę głosów w głosowaniu przeprowadzonym podczas przeglądu materiałów wideo w dniu 27 stycznia 2018 roku w siedzibie SK Co Jest! w Klubie Muzycznym Mjazzga przy ulicy Kowalskiej 1-2c w Elblągu. Pod głosowanie poddane zostaną nominowane przez Jury materiały wideo.
35.   Uczestnikiem głosowania na Nagrodę Publiczności może być każda osoba obecna na przeglądzie materiałów wideo w dniu 27 stycznia 2018 roku w siedzibie SK Co Jest! w Klubie Muzycznym Mjazzga przy ulicy Kowalskiej 1-2c w Elblągu. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos.
36.   Jeśli Organizator poweźmie przekonanie, że głosowanie w konkursie na Nagrodę Publiczności odbyło się niezgodnie z zasadami Regulaminu lub że jego wynik został przez głosujących zmanipulowany, ma prawo przyznać ww. nagrodę drugiemu lub kolejnym materiałom z największą liczbą uzyskanych głosów. Organizator może też zadecydować o nieprzyznaniu Nagrody Widzów w danej edycji Konkursu.
37.   Organizator może ustanowić inne nagrody specjalne.
38.   Ogłoszenie zwycięzców nastąpi podczas Festiwalu Filmów „Poniżej Poziomu” w dniu 27 stycznia 2018 roku w siedzibie SK Co Jest! w Klubie Muzycznym Mjazzga przy ulicy Kowalskiej 1-2c w Elblągu.

§ 6. Prawa autorskie
39.   Zgłoszenie materiałów wideo do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wielokrotne, nieograniczone terytorialnie oraz nieodpłatne korzystanie w całości i w wybranych fragmentach z pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy z nim powiązane na wszystkich polach eksploatacji (umowa licencji niewyłącznej) – w działaniach związanych z promocją i dokumentacją Festiwalu Filmów „Poniżej Poziomu”, a w szczególności wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie w formie audio, wideo oraz w Internecie, a także utrwalanie i zwielokrotnianie na każdym istniejącym nośniku zapisu (karcie pamięci, CD, DVD, papierze itp.).

§ 7. Dane osobowe
40.   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest?, z siedzibą w Elblągu przy ulicy Kowalskiej 1-2c. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyłącznie w celu realizacji Konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu zebrania zgłoszeń do Konkursu, przesyłania informacji o Konkursie, przeprowadzenia głosowania i wydania nagród w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie lub głosowaniu. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i prawo ich poprawiania.
41.   Dane twórców materiałów nagrodzonych w Konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu oraz upublicznione w mediach w zakresie imienia i nazwiska lub pseudonimu, wizerunku i informacji o pracy konkursowej, za zgodą osób, których dane dotyczą.
42.   W przypadku wyrażenia osobnej zgody dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji reklamowych SK Co Jest! oraz Klubu Muzycznego Mjazzga.
43.   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik Konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji Konkursu, jego dane zostaną usunięte i nie będzie mógł brać dalej udziału w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe
44.   Organizator nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora.
45.   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez uczestników Konkursu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na oficjalnej stronie internetowej.
46.   Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.
47.   Regulamin opublikowano w dniu  13 listopada 2017r. 


Startujemy z Warsztatami Filmowymi i Festiwalem Filmów "Poniżej Poziomu"!

Rodzina ma cię dość, bo dokumentujesz komórką każdy moment jej życia? Materiału filmowego, który masz w szufladzie starczyłoby na drugi sezon "Niewolnicy Isaury"? A może czujesz, że chciałbyś dać filmowy upust swoim emocjom lub masz w głowie milion scenariuszy, do których nie wiesz jak się zabrać? Świetnie, jesteś zatem wymarzonym uczestnikiem Festiwalu Filmów "Poniżej poziomu", realizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalne "Co Jest?" i Klub Muzyczny Mjazzga.

W ramach Festiwalu zaplanowano warsztaty filmowe i przegląd amatorskich filmów wraz z konkursem, w którym do wygrania jest niebagatelna kwota 1500 zł (pula nagród).

Festiwal Filmów "Poniżej poziomu" to wydarzenie póki co bez precedensu. Wielowymiarowe, choć skupiające się jedynie na sztuce filmowej. Dedykowane zarówno profesjonalnym filmowcom,  jak i totalnym amatorom. W ramach Festiwalu odbędą się trzydniowe warsztaty filmowe (18 i 26 listopada, 2 grudnia) oraz przegląd filmów wraz z konkursem (27 stycznia 2018)

Podczas warsztatów filmowych uczestnicy poznają zarówno podstawy teorii filmu, jak i będą mogli zmierzyć się z praktyką - pisaniem scenariusza, nagrywaniem i montażem w pigułce. Efektem końcowym będzie samodzielnie stworzona etiuda filmowa. W warsztatach może wziąć udział każdy, bez ograniczeń wiekowych (dla osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna) i bez względu na stopień zaawansowania. Ważne, by mieć chęć i otwartą głowę. Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy (mail: skcojest@gmail.com). Udział w warsztatach jest bezpłatny)

Przegląd filmów i konkurs to imprezy już nie tylko dla uczestników warsztatów, swoje prace może nadesłać każdy. Temat przewodni to "Elbląg - Lubię to!", czyli impresja na temat "dlaczego Elbląg jest fajny". Nadsyłane filmiki nie powinny być krótsze niż 1 minuta i dłuższe niż 3 minuty i pochodzić z 2017 r. Podczas przeglądu filmów 28 stycznia jury przyzna trzy nagrody finansowe: 250, 500, 750 zł, zatem jest o co walczyć! Na filmy czekamy do 15 stycznia 2018 r. Materiały można nadsyłać mailowo (preferujemy linki zewnętrzne - YouTube, WeTransfer lub inne) lub dostarczyć osobiście na nośniku zewnętrznym do Klubu Mjazzga.

Szczegółowych informacji udzielamy mailowo: skcojest@gmail.com, telefonicznie 502 302 110 lub na miejscu w Klubie Muzycznym Mjazzga, ul. Kowalska 1-2C

„Projekt został dofinansowany w ramach Funduszu Społecznego Grupy Żywiec”.

poniedziałek, 29 maja 2017

Grafatak 1/2017

GRAFATAK 2017 oficjalnie czas ogłosić!
Zaczynamy tegoroczne zmagania z pędzlem, ołówkiem, wyobraźnią i konkurentami do splendoru i wiecznej chwały. W tym roku zwycięzcy dzięki niezwykle cennym nagrodom i gratyfikacjom będą ustawieni praktycznie po wsze ;)

Mjazzga, 03-06-2017 godz. 20:00
Wstęp wolnyW pierwszej edycji GRAFATAK 2017 bić się będą:
* MARY M
* KASIA
* FUS
* SYNWILCZURA GOLDEN FACE 

GRAFATAK to graficzny pojedynek rysowników tworzących w czasie rzeczywistym, "pojedynkujących się" na rysunki na konkretny temat. Najważniejszy jest fakt tworzenia na oczach publiczności, wyjścia ze sztuką poza przyjęte schematy galerii. Zwycięzcę wyłania zgromadzona publiczność. Projekt GRAFATAK wymyślony został przez Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? i jest realizowany we współpracy z klubem Mjazzga od roku 2014.

Grafatak 2017 zakłada 4 bitwy, których daty to:
03-06, 01-07, 26-08 i 30-09.
Pierwsza i ostatnia będą miały miejsce w klubie Mjazzga, a dwie edycje wakacyjne odbędą się w plenerze przed Ratuszem Staromiejskim.
W każdej edycji planowo wezmą udział 4 osoby, które w ciągu 3 godzin będą tworzyć prace na wylosowany bezpośrednio przed pojedynkiem temat, spośród trzech, które zostaną im zaproponowane przez organizatorów na tydzień przed imprezą.
Prace mogą być realizowane różnymi technikami plastycznymi z wyłączeniem technik "inwazyjnych", jak na przykład farby w spray'u (zbyt intensywny zapach).
Każdy uczestnik ma do dyspozycji płótno o wymiarach 100x70 cm oraz przybory/środki przygotowane po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania organizatorom.
W całej akcji chodzi o świetną zabawę i taki jest cel nadrzędny. Efektem ubocznym imprezy może jednakowoż okazać się odkrycie nowej twarzy na mapie sztuki świata, która w bliższej lub dalszej przyszłości osiągnie niekwestionowany sukces prestiżowy i fianansowy. Mówiąc szczerze, prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest pewne niemal jak to, że pieniądze szczęścia nie dają.
Zapraszamy wszystkich wilebicieli dobrego!

Zgłoszenia do Grafataku na następne edycje przyjmowane są od chętnych, którzy potrafią sprawnie posługiwać się wyobraźnią oraz przyborami plastycznymi poprzez mail: mjazzga@mjazzga.pl, wiadomość na profilu FB klubu Mjazzga lub profilu Garafataku (https://www.facebook.com/pg/grafatak).W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, pseudomin (jeśli ma być wykorzystywany), tel. kontaktowy i datę edycji do której jest zgłoszenie (lub info, że każda data pasuje) oraz w załaczniku kilka plików z przykładowymi pracami.

wtorek, 15 lipca 2014

Regulamin "Grafatak 2014 - Nowa Nadzieja"


1. Organizatorem Grafatak Bitwy Graficznej jest Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest?
2. Udział w pojedynku jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych.
3. Grafatak Bitwa Graficzna składa się z pięciu etapów – dwóch plenerowych i trzech w przestrzeni zamkniętej (klub Mjazzga), odbywających się raz w miesiącu od lipca do listopada 2014. Informacja o datach poszczególnych edycji podawana będzie publicznie nie później niż 31 dni przed każdą kolejną imprezą.
4. W każdym z pierwszych 4 etapów udział bierze dwójka rysowników, tworzących prace na konkretny temat. Ostatni etap to bitwa wszystkich dotychczasowych uczestników.
5. Na wykonanie prac Uczestnicy mają maksymalnie 3 godziny.
6. Technika prac jest dowolna, wyłączając farby w aerozolu.
7. Materiały plastyczne zapewniają Organizatorzy.
8. Zwycięzca pojedynku jest wybierany w drodze głosowania zgromadzonej publiczności.
9. Zwycięzca każdego pojedynku przechodzi do kolejnej bitwy i zdobywa nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł.
10. Uczestników do poszczególnych etapów wybierają Organizatorzy na podstawie zgłoszeń nadsyłanych drogą mailową na adres skcojest@gmail.com. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 listopada. Do każdej bitwy będzie wybierany jeden nowy uczestnik.
11. Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) oraz 5 plików graficznych, prezentujących dorobek Zgłaszającego.
12. O dostaniu się do konkursu Uczestnik zostanie poinformowany na tydzień przed wydarzeniem.
13. Tydzień przed wydarzeniem zostaną ogłoszone proponowane tematy prac, a przed samym pojedynkiem spośród nich wybrany zostanie jeden temat właściwy dla konkretnej bitwy.
14. Edycjom plenerowym towarzyszyć będą bitwy dla najmłodszych uczestników, których uczestnictwo nagradzane będzie słodyczami i symbolicznymi pamiątkami.
15. Dzieci uczestniczące w plenerowych edycjach Grafatak będą miały 1 godzinę na przygotowanie swoich prac.
16. Zgłoszenie dzieci do uczestnictwa w Grafatak będzie się odbywać bezpośrednio podczas każdej plenerowej imprezy.
17. Prace powstałe podczas imprezy Grafatak stają się własnością organizatora.

piątek, 6 września 2013

Grafatak - ostatnie starcie!

Ostatnia edycja w ramach letniego cyklu bitwy na rysunki odbędzie się 20 września o godz. 20.15 w Klubie Mjazzga.

Bitwa bez precedensu! Podczas tego wieczoru w szranki o ostateczny laur grafatakowy staną wszyscy dotychczasowi wojownicy pędzla i mazaka, czyli GORE77, Syn Wilczura aka Liszon Lux Logika, Goriozo, Samirita i Kamyk.

Komisja grafatakowa wybierze najbardziej soczyste tematy, spośród których wylosujemy przewodnie.
Dodatkowo, po finałowej rozgrywce odbędzie się licytacja WSZYSTKICH UTWORZONYCH W DOTYCHCZASOWYCH BITWACH PRAC, czyli będzie to jedyna okazja, by stać się posiadaczem ulubionego obrazu!

Blues jest cool - ostatni koncert!

Ostatni z koncertów w cyklu "Blues jest cool" organizowanym przez Stowarzyszenie Kulturalne CO JEST? Jak na wieńczący cały cykl koncert będzie baaardzo energetycznie, siarczyście wręcz!

Objawienie brytyjskiego bluesa. Koncert Danny'ego Bryant'a z jego zespołem to doświadczenie z kategorii "niezapomniane". W ramach polskiej trasy koncertowej również w Mjazzdze! To brytyjskie power trio zostało założone przez gitarzystę Danny'ego Bryanta wraz z ojcem, basistą Kenem. Obecnie współtworzy je z nimi perkusista Trevor Barr. Urodzony w 1980 roku w Hertfordshire w Anglii Danny zajmuje się profesjonalnie muzyką od 18 roku życia. Grywał na tych samych scenach, co Buddy Guy, Carlos Santana i Joe Cocker. Od 2011 roku jest związany z niemiecką wytwórnią Jazzhaus Records, która niedawno wydała podwójny album CD/DVD "Night Life - Live in Holland". Jest to ósme wydawnictwo w jego dorobku.

Skład:
Danny Bryant - gitara, śpiew
Ken Bryant - bas
Trevor Barr - perkusja
...
Koncert w ramach projektu BLUES JEST COOL
ORGANIZATOR KONCERTU: STOWARZYSZENIE KULTURALNE CO JEST?
Dofinansowano ze środków UM w Elblągu
bilety: 25 zł przedsprzedaż / 35 zł w dniu koncertu